فرم مورد نیاز ارباب رجوع :


فرم درخواست شورای پزشکی                   جهت دانلود کلیک نمایید


موضوع درخواست بایدبصورت واضح وروشن ازجمله: درخواست بررسی استراحت پزشکی،
ازکارافتادگی،انتقال،ومانندآن باشد.
* مرخصی کمتراز 21 روزتوسط پزشک معتمدقابل تأییدمی باشد .
* برای هردرخواست نوبت معاینه درشورای تخصصی تعیین می گردد،درروزمعاینه لازم است بیمارشخصاحضوریافته ومدارک
پزشکی راهمراه باشناسنامه ارائه نماید.
* جهت طرح درخواست ازکارافتادگی وهمچنین بیماریهای صعب العلاج ) بیش از 4 ماه ( ،خلاصه ای ازسیربیماری توسط پزشک
معالج بایدضمیمه شودوپس ازتأییدشورایپزشکی شهرستان همراه بامدارک مربوطه به شورای پزشکی استان ارسال گردد .
* نظریۀشورای پزشکی دریکبرگ ودرپاسخ به درخواست ادارۀمتبوع وفقط جهت آن اداره معتبراست.
* درخصوص جانبازان گرامی فقط کمیسیون پزشکی بنیادمرجع تصمیمگیری می باشد.


فرم رضایت نامه  عمل جراحی پیشگیری از حاملگی              جهت دانلود کلیک نمایید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 12:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ