آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان شهداء
 
بیمارستان شهداء نی ریز در نظر دارد واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی خود را از طریق استعلام مزایده به افراد یا شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید ، لذا از کلیه اشخاصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت تاریخ 95/8/12جهت دریافت شرایط استعلام و ارائه قیمت پیشنهادی به امور قراردادهای شبکه بهداشت مراجعه نمائید .
 

آگهی استعلام مزایده
 
شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهداء شهرستان نی ریز در نظر دارد اموال اسقاط و آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق استعلام مزایده به افراد یا شرکت های ذیصلاح واگذار نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت آخر وقت اداری مورخ 93/11/15 جهت دریافت شرایط استعلام مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به امور قراردادهای شبکه واقع در خیابان بهداشت مراجعه نمایند .
 آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت گذاری بوفه بیمارستان شهداء نی ریز
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز در نظر دارد مکان بوفه بیمارستان شهداء را از طریق استعلام مزایده به افراد یا شرکت های ذیصلاح واگذار نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت آخر وقت اداری مورخ 93/4/4/ جهت دریافت شرایط استعلام مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به امور قراردادهای شبکه واقع در خیابان بهداشت مراجعه نمایند .

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ