شاخص های ورود به جامعه جهانی جوامع ایمن براساس نسخه اجرایی از سال 2012

جوامع خواستار عضویت به عنوان جامعه ایمن بین المللی باید به 7 شاخص بین المللی به طور کامل دست یابند.

1-  تشکیلاتی براساس مشارکت و همکاری هستند که توسط یک گروه بین بخشی که مسؤول ارتقای سلامت در جامعه آنهاست ، اداره می شوند.
2- داشتن برنامه بلند مدت و مداوم که تمامی افراد با هر جنسیت و گروه سنی و نیز تمامی محیط ها و موقعیت ها را پوشش می دهد.
3- داشتن برنامه هایی که گروههای پرخطر و و محیطهای مخاطره آمیز را هدف قرار می دهد و راهکارهایی جهت ارتقاء ایمنی در گروههای آسیب پذیر .
4-داشتن برنامه هایی مبتنی بر شواهد موجود .
5- داشتن برنامه هایی که علت و فراوانی آسیب ها را مستند و ثبت می نماید.
6- داشتن ابزارهای سنجش جهت ارزیابی برنامه ها ، روند تغییرات و تأثیر مداخلات .
7- مشارکت مداوم در شبکه های جامعه ایمن ملی و بین المللی .

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-25 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ