شرح وظايف واحد :
 
·    فعاليتهاي آموزشي از مدارس . كميته امدادامام خميني (ره).بسيج سازندگي .
·   فعاليتهاي مربوط به طرح داوطلبان بسيج سلامت .
·   آموزش بدو خدمت كاركنان در واحد آموزش سلامت .
·   انجام پست تست و پري تست جهت آزمون بدو خدمت كاركنان .
·   نظارت بر مراكز وخانه هاي بهداشت .
·   تهيه گزارش   و عملكرد و آمار مذكور و ارسال به استان .
·   تهيه اواويتهاي آموزشي شهرستان بر اساس نياز سنجي .
·   باز آموزي كاردانها وبهورزان .
·   ارزشيابي ساختارها از كلاسهاي آموزشي شهرستان .
·   برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و صدور گواهي دوره هاي مربوطه .
 
 
 

 

معرفي كاركنان :

 

 رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترونيكي

1

 

منصوره مهدی پور

كارشناس بهداشت خانواده

كارشناس آموزش سلامت   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ