شرح وظيفه واحد
 
فعاليتهاي جاري و در دست اجرا :
 
 
 • برگزاري كلاسهاي آموزشي ماهيانه جهت بهورزان – كاردانها – پزشكان و ماما ها با همكاري واحدهاي ستادي .
 • پيگيري و پذيرش بهورز جهت خانه هاي بهداشتي كه رديف بلا تصدي دارند با رعايت اولويت .
 • انعقاد قرارداد با پزشكان و ماما ها و پزشك خانواده و محاسبه حقوق پزشكان و ماما ها .
 • پايش عملكرد پزشكان خانواده و محاسبه ضريب عملكرد انها جهت پرداخت 40% حقوق آنها كه منوط به پايش ميباشد .
 • ثبت اطلاعات جمعيتي و زيج هاي حياتي و اطلاعات مربوط به طرح گسترش و ارسال ديسكت حاوي اطلاعات به استان بصورت ماهانه .
 • جمع آوري آمار ثبت مرگ ومير از منابع مختلف (مراكز بهداشتي درماني –پزشكي قانوني –بيمارستان – دارالرحمه ) و حذف موارد تكراري و ارسال آمار و ديسكت حاوي اطلاعات   بصورت ماهانه به معاونت بهداشتي دانشگاه وادارات ثبت احوال نيريز و اباده طشك .
 • آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت جهت پزشكان و ماماها و كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني .
 • آمارگيري از شهر نيريز هر 5 سال يكبار باهمكاري كاردانها و بهورزان و رابطان بهداشتي و آمار گيري از روستاها با همكاري بهورزان و نظارت گسترش .
 • انجام امورات مربوط به پزشك خانواده و بيمه روستايي كه خود شامل :
 
 1. پي گيري تامين و استقرار پزشك و ماما در مراكز بهداشتي درماني .
 2. تامين تجهيزات پزشكي و تداركاتي جهت مراكز بهداشتي درماني –خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي .
 3. پيگيري امور تاسيسات مربوط به مراكز بهداشتي درماني- خانه هاي بهداشت – پايگاههاي بهداشتي و و محيط زيست پزشكان
 4. پيگيري در خصوص تامين دارو با همكاري و هماهنگي امور دارويي شبكه .
معرفي كاركنان :
 
  
 
رديف
 
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
 1
نرگس حجازی
کارشناس بهداشت خانواده
کارشناس پزشک خانواده شهری
 
2
ملیحه معصومی
حسابداری
 کارشناس پزشک خانواده شهری
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 14:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ