اطلاعات زیج حیاتی روستایی سال 1394 شهرستان نی ریز
 
ردیف
اطلاعات موالید و مرگ ومیر
اصلی
قمر
کل
 
1
تعداد موالید مرده بدنیا آمده
 
2
0
2
2
تعداد موالید زنده بدنیا آمده
 
495
142
637
3
تعدادموالید زنده پسر
 
249
77
326
4
تعداد موالید زنده دختر
 
246
65
311
5
تعداد موالید با وزن زیر 2500 گرم
 
32
10
42
6
تعداد موالید با وزن 2500 گرم و بیشتر
 
461
132
593
7
تعداد زایمان بر حسب سن مادر 14-10 سال
 
1
0
1
8
تعداد زایمان بر حسب سن مادر 19-15 سال
 
18
4
22
9
تعداد زایمان بر حسب سن مادر 24-20 سال
 
134
33
167
10
تعداد زایمان بر حسب سن مادر29-25 سال
 
178
44
222
11
تعداد زایمان بر حسب سن مادر 34-30سال
 
105
31
136
12
تعداد زایمان بر حسب سن مادر39-35 سال
 
48
23
71
13
تعداد زایمان بر حسب سن مادر44-40 سال
 
11
7
18
14
تعداد زایمان بر حسب سن مادر 49-45سال
 
0
0
0
15
تعداد زایمان انجام شده در بیمارستان
 
490
140
630
16
تعداد سزارین
 
206
53
259
17
کل مرگ ومیر
 
112
25
137
18
تعداد مرگ ومیر زیر 6 سال
 
13
3
16
19
تعداد مرگ نوجوانان (18-6 سال)
 
5
1
6
20
تعداد مرگ جوانان ( 29-19 سال)
 
3
2
5
21
تعداد مرگ میانسالان (59-30 سال)
 
18
4
22
22
تعداد مرگ سالمندان (60 سال به بالا)
 
73
15
88
  
 
اطلاعات زیج حیاتی روستایی سال 1394 شهرستان نی ریز
 
 
ردیف
اطلاعات تنظیم خانواده
اصلی
قمر
کل
 
1
تعداد استفاده کنندگان از قرص
 
559
166
725
2
تعداد استفاده کنندگان از کاندوم
 
434
91
525
3
تعداد استفاده کنندگان ازای یو دی
 
315
81
396
4
تعداد استفاده کنندگان ازبستن لوله در زنان
 
658
247
905
5
تعداد استفاده کنندگان ازبستن لوله درمردان
 
25
3
28
6
تعداد استفاده کنندگان از آمپول سه ماهه
 
83
21
104
7
تعداد استفاده کنندگان از آمپول یکماهه
 
31
2
33
 
 
  اطلاعات زیج حیاتی روستایی سال 1394 شهرستان نی ریز
 
ردیف
شاخص های استخراج شده از زیج حیاتی 
کل
 
1
درصد گروه سنی زیر یکسال
 
6/1
2
درصد گروه سنی زیر5 سال
 
6/8
3
درصد گروه سنی زیر 15 سال
 
2/23
4
درصد گروه سنی 64-15 سال
 
8/70
5
درصد گروه سنی 65 سال و بیشتر
 
9/5
6
نسبت سرباری
 
1/41
7
درصد زنان شوهر دار 49-10 سال
 
62
8
میزان خام تولد
 
21
9
میزان خام مرگ
 
5/4
10
نسبت جنسی در بدو تولد
 
04/1
11
درصد زایمانهای انجام شده در بیمارستان
 
9/98
12
درصد متولدین با وزن زیر 2500 گرم
 
5/6
13
درصد متولدین با وزن 2500 گرم و بیشتر
 
93
14
میزان مرگ نوزادان زیر یکماه
 
1/14
15
میزان مرگ کمتر از یکسال
 
9/21
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 14:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ