شرح وظيفه واحد
 
·   آگاهيهاي لازم از وضعيت صنايع . معادن مشاغل كشاورزي و خدمات منطقه و جمع آوري اطلاعات وآمار مربوط به آنها .
·   انجام مطالعات لازم به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي . صاحبان مشاغل در شاخه صنعت .معدن .كشاورزي و خدمات و جمع آوري اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهاي زيربط و نظارت بر حسن اجراي دستور العملها ي بهداشتي در واحد توليدي و ارائه راه حلهاي فني /مهندسي در جهت رفع نواقص اعلام شده .
·   پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت هاي ناشي از كار با همكاري پزشك بهداشت حرفه اي .
·   آگاهي از مواد اوليه مصرفي –مواد بينابيني توليد شده -مواد توليدي و روشهاي توليدي حرف مختلف به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار .
·   شناخت عوامل زيان آور محيط كار كه بنحوي از ايفائ به سلامت جسمي و رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد ميسازد .
·   نمونه برداري –اندازه گيري –آ ناليز -ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه طريق به منظور پيشگيري و كنترل عوامل مضر در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود .
·   بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در در حرف گوناگون و همكاري و هماهنگي در معرفي مشاغل سخت زيان آور به مراجع ذيصلاح .
 
 
معرفي كاركنان:
 
رديف
 
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
ابراهیم آسمند
كارشناس بهداشت
 حرفه اي
كارشناس
 
    
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ