جدول شماره  2- نام مراكز تحت پوشش مركز بهداشتي درماني : 

 

 

رديف
نام مركز
نوع مركز
 
نام خانه هاي بهداشت /پايگاههاي
 
بهداشتي تحت پوشش
تلفن
نشاني
پستي
فاصله تا
مركز
شهرستان
جمعيت
تعداد
روستا
هاي
قمر
 
شهري
روستايي
 
روستايي
 
1
مركز شهيد
فقيهي
*
 
پايگاه بهداشتي ضميمه
 شهيد فقيهي
5230653
خيابان قدس
صفر
1235
 
پايگاه بهداشتي غير
 ضميمه كوي
سجاد
5230652
كوي سجاد
صفر
خانه بهداشت چاه
 علي و هرگان
ندارد
 
 
2
مركز ولي عصر
*
 
پايگاه بهداشتي
ضميمه ولي عصر
 
5230651
خيابان ولي عصر
صفر
5654
 
3
مركز    مشكان
*
 
پايگاه بهداشتي
 ضميمه مشكان
5523300
مشكان
 
5519
 
 
خانه بهداشت شهرك
شاهد
مشكان
 
مشكان
 
خانه بهداشت بهويه
 
مشكان
 
4
 
مركز     دهچاه
 
*
خانه بهداشت غوري
 و دهچاه
5542100
دهچاه
 
3804
 
5
مركز قطرويه
 
*
قطرويه – بشنه
 –سنگ زور
5533440
قطرويه
 
4537
 
6
مركز رودخور
 
*
رودخور –صادق آباد
– شوروئيه
حسيني
5613173
رودخور
 
4728
 
7
مركز ريزآب
 
*
ريزآب – شهرك امام رضا
– بنه كلاغي
شهرك اباالصالح
5563465
ريزآب
 
7345
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ