شرح وظيفه واحد

 

فعاليتهاي جاري :

 

 • آشنايي با مجموعه اداره نظارت و ارزشيابي (اهداف –تشكيلات –نحوه عملكرد ) و آشنايي با شهرستان محل خدمت (جمعيت تحت پوشش –پتانسيل هاي موجود درماني تعداد مطبها و مراكز افراد شاغل فيلد درماني) .
 • اقدام در خصوص صدور پروانه هاي پزشكي و پيرا پزشكي بر اساس قوانين و مقررات موجود و دستورالعملهاي مربوطه .
 • برنامه ريزي و تهيه جدول گانت ساليانه جهت بازديدهاي نظارتي روتين از كليه مراكز درماني استان  به ويژه بيمارستان  شهدا و ارائه آن به اداره نظارت و ارزشيابي با هماهنگي رياست شبكه .
 • اجراي بازديد هاي روتين  با استفاده از چك ليستهاي  مربوطه بر اساس جدول زمانبندي.
 • اجراي بازديدهاي موردي و پيگيريها.
 • تهيه و ارايه گزارش بازديدها به رياست شبكه و در صورت نياز ارجاع به مراكز ذيصلاح .
 • بررسي و كارشناسي شكايات  درماني واصله و ارايه گزارش به رياست شبكه و در صورت نياز ارجاع به مراكز ذيصلاح .
 • حضور فعال در كميته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان به عنوان دبير كميته مذكور .
 • شركت در جلسات ارزشيابي ساليانه بيمارستان .
 • شركت در برنامه هاي آموزشي اداره نظارت و ارزشيابي و ارايه راهكارهاي جديد جهت بهبود روش نظارت .
 • مطالعه واطلاع از قوانين و دستورالعملهاي مربوط به نحوه تاسيس مراكز و آئين نامه هاي اخذ مجوز مقررات نظام پزشكي و كمسيون ماده 11.
 • پيگيري  موثر و مستمر موارد مهم و قابل توجه تا  رسيدن به نتيجه .
 • ارسال آمار مربوطه به استان .
 • انجام كليه مكاتبات مربوط به مراكز پزشكي و پيراپزشكي .
 • تاييد محل مطب پزشكان وپيراپزشكان .
 • ارتباط مستمر با اداره نظارت و ارزشيابي جهت حل مشكلات و ابهامات احتمالي .

معرفي كاركنان : 

 

  

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترو.نيكي

1

زهرا خازن

كارشناس پرستاري

كارشناس ناظر برامور درمان شبكه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 19:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ