دوره های در حال اجرا سال 97

ردیف

نام دوره

مدت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری برگزاری

نوع دوره

عمومی / اختصاصی

گروه هدف

ساعت برگزاری

ملاحظات

1

به روزرساني جمعيت سامانه سيب

2

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

ستاد توسعه - آمار

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

12

 

2

به روزرساني جمعيت سامانه سيب

2

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

ستاد توسعه - آمار

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

3

خود مراقبتي

2

19/04/1397

19/04/1397

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

11.30

 

4

مراقبت سندرميك بيماريهاي واگير(عوارض و اکسیناسیون و .....)

4

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

بیماریهای واگیر

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

5

پیشگیری از خودکشی

5

25/4/97

25/4/97

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه کارکنان

8

 

6

رژيم درماني در كنترل وزن

6

26/04/1397

26/04/1397

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل

8

 

7

عوارض كمبود يد و اهميت مصرف آن

4

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تغذیه

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل

4

 

8

الگوي صحيح مصرف مواد غذايي و رهنمودهاي غذايي ايران

6

28/4/97

28/05/97

تغذیه

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی روز

 

9

بلوغ و سلامت باروري در نوجوانان

5

28/05/97

28/06/97

مدارس

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی روز

 

10

خود مراقبتي

2

23/05/1397

23/05/1397

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

11

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

2

23/05/1397

23/05/1397

بهداشت خانواده

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

12

عوامل زيان آور محيط كار

2

10/6/97

10/6/97

بهداشت حرفه ای

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

13

بهداشت محیط در سامانه سیب

2

10/6/97

10/6/97

بهداشت محیط

حضوری

اختصاصی

بهورزی

10.30

 

14

شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

5

5/6/97

25/6/97

بهداشت خانواده

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی روز

 

15

شیوه زندگی سالم در دوره میانسالی

5

8/6/97

28/6/97

بهداشت خانواده

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی روز

 

16

آموزش بسته جديد مراقبت هاي كودك بيمار (مانا)

2

18/06/97

18/06/97

بهداشت خانواده

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

17

آموزش بسته جديد مراقبت هاي كودك سالم

2

18/06/97

18/06/97

بهداشت خانواده

حضوری

اختصاصی

بهورزی

10.30

 

18

پيشگيري از بروز بيماريهاي غير واگير

4

21/06/97

21/06/97

مبارزه با بیماریهای واگیر

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8.30

 

19

مراقبت هاي ادغام يافته نوجوانان و جوانان

2

25/6/97

25/6/97

بهداشت مدارس

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8.30

 

20

مراقبت هاي ادغام يافته نوجوانان و جوانان

4

26/06/97

26/06/97

بهداشت مدارس

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

21

شيوه هاي نوين آموزشي

4

6/6/97

30/6/97

آموزش سلامت

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی روز

 

22

كنترل كيفيت در بخش بيوشيمي

10

10/6/97

25/6/97

امور آزمایشگاه

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل آزمایشگاه

در طی روز

 

23

يیشگيري ازخودكشي

4

3/7/97

3/7/97

بهداشت روان

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

24

يیشگيري ازخودكشي

2

4/7/97

4/7/97

بهداشت روان

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8.30

 

25

مهارتهاي زندگي3

4

11/7/97

11/7/97

بهداشت روان

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس

8.30

 

26

بيماري هاي قلبي و عروقي

5

15/7/97

15/7/97

غیر واگیر

حضوری

اختصاصی

پزشکان - مراقبین

11

 

27

بهداشت كشاورزي

4

2/7/97

20/7/97

بهداشت حرفه ای

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

در طی هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-19 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ