دوره های در حال اجرا سال 96

ردیف

نام دوره

مدت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری برگزاری

نوع دوره

عمومی / اختصاصی

گروه هدف

ساعت برگزاری

ملاحظات

1

بر نامه ادغام یافته بیماریهای غیر واگیر در طرح تحول سلامت

5

1/3/96

1/3/96

بیماریهای غیر واگیر

حضوری

اختصاصی

بهورزان

30/8

 

2

بر نامه ادغام یافته بیماریهای غیر واگیر در طرح تحول سلامت

5

2/3/96

2/3/96

بیماریهای غیر واگیر

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8

 

3

ایدز و اعتیاد

6

17/3/96

17/3/96

بیماریهای واگیر

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس و مراقبین سلامت

8

 

4

بیماریهای آمیزشی و ایدز و کاهش اسیب

4

24/3/96

24/3/96

بیماریهای واگیر

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

5

پیشگیری از خودکشی

5

29/3/96

29/3/96

بهداشت روان

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل اداری ،مالی ،خدماتی

8

 

6

آموزش ثبت الكترونيك مراقبت نوجوانان و جوانان

6

10/4/96

10/4/96

بهداشت مدارس

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8

 

7

آشنايي با معاني و تفسير نماز

6

10/4/96

10/4/96

آموزش ضمن خدمت

غیر حضوری

عمومی

کلیه پرسنل اداری ،مالی ،بهداشتی ،خدماتی

14

 

8

محاسبه شاخصهاي بهداشتي

3

17/4/96

17/4/96

ستاد هماهنگی

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

11

 

9

ارزيابي هاي تغذيه گروههاي سني و انديكاسيون هاي ارجاع به كارشناس تغذيه در سامانه سيب

4

27/4/96

27/4/96

تغذیه

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8.30

 

10

آسيب شناسي عرفان هاي نو ظهور

5

28/4/96

28/4/96

آموزش ضمن خدمت

غیر حضوری

عمومی

کلیه پرسنل اداری ،مالی ،خدماتی ،بهداشتی

14

 

11

نياز سنجي سلامت جامعه در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

4

18/4/96

18/4/96

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

30/8

 

12

شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي ويژه پزشك

8

18/5/96

18/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

غیر حضوری

اختصاصی

پزشکان

00:1

 

13

ترويج تغذيه با شير مادر(1)

5

17/5/96

17/5/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

8

 

14

شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي با اولويت فعاليت بدني و تغذيه

10

25/5/96

25/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

00:1

 

15

تغذيه صحيح در كودكان زير 6سال

10

31/5/96

31/6/96

تغذیه

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

00:1

 

16

پيشگيري ودرمان درگزش جانوران زهر دار ويژه پزشكان

10

8/6/96

8/7/96

بیماریهای غیر واگیر

غیر حضوری

اختصاصی

پرسنل بهداشتی

00:1

 

17

بسته خدمتي سلامت مادران

4

15/6/96

15/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8

 

18

بسته خدمتي باروري سالم و جمعيت(1)

3

15/6/96

15/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

12.30

 

19

بسته خدمتي باروري سالم و جمعيت(1)

4

21/6/96

21/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

20

بسته خدمتي سلامت مادران

3

21/6/96

21/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

12.30

 

21

پيشگيري سوانح و حوادث در كودكان

4

26/6/96

26/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس بهداشتی

12

 

22

خدمات نوين سلامت ميانسالان

3

26/6/96

26/6/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس بهداشتی

8

 

23

خدمات نوين سلامت ميانسالان

3

2/7/96

2/7/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

24

محاسبه شاخصهاي بهداشتي

3

2/7/96

2/7/96

ستاد توسعه شبکه و ارتقآء سلامت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

11.30

 

25

آموزش ثبت الكترونيك مراقبت نوجوانان و جوانان

6

25/7/96

25/7/96

بهداشت مدارس

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

26

تجزيه وتحليل شاخصهاي زيج حياتي

4

29/7/96

29/7/96

ستاد توسعه شبکه و ارتقآء سلامت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس

8

 

27

بسته خدمتي سلامت سالمندان

5

29/7/96

15/8/96

سلامت خانواده و جمعیت

غیر حضوری

اختصاصی

بهورزان

00:01

 

28

آموزش نحوه نظارت وپايش واحدهاي محيطي

4

30/7/96

30/7/96

ستاد توسعه شبکه و ارتقآء سلامت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس

8

 

29

فرزندپروري سنين 12 تا 17 سال

5

9/8/96

9/8/96

بهداشت روان

حضوری

اختصاصی

بهورز

8

 

30

آموزش خانوار در برابر بلايا

3

16/8/96

16/8/96

واحد بهداشت محیط

حضوری

اختصاصی

بهورز

8

 

31

مباني بهداشت حرفه اي

2

16/8/96

16/8/96

واحد بهداشت حرفه ای

حضوری

اختصاصی

بهورز

11.30

 

32

مديريت فرايند سطح 2

5

1/9/96

1/9/96

واحد مستند سازی

حضوری

عمومی

کاردان ،کارشناس ، کلیه پرسنل

8

 

33

مديريت فرايند سطح 2

5

5/9/96

5/9/96

واحد مستند سازی

حضوری

عمومی

کاردان ، بهورز

8

 

34

فصلنامه بهورزی 4

5

1/9/96

1/9/96

ستاد هماهنگی

غیر حضوری

اختصاصی

کلیه پرسنل بهداشتی

12

 

35

فصلنامه بهورزی 4

5

1/9/96

1/9/96

ستاد هماهنگی

غیر حضوری

اختصاصی

بهورزان

12

 

36

خودمراقبتي

5

30/8/96

30/8/96

آموزش سلامت

غیر حضوری

اختصاصی

بهورزان ،کاردان و کارشناس

12

 

37

شيوه هاي نوين آموزشي

4

4/9/96

4/9/96

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

کارشناسان ،کاردانان

8

 

38

پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در نوجوانان جوانان

5

7/9/96

7/9/96

بهداشت مدارس

غیر حضوری

اختصاصی

کاردان ، بهورز

13

 

39

بيماريهاي ناشي ازخون ، درمان و راههاي پيشگيري

5

11/9/96

11/9/96

آزمایشگاه

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13

 

40

كنترل خشم

4

13/9/96

13/9/96

بهداشت روان

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13

 

41

اصول بهداشت فردي وخود مراقبتي

4

18/9/96

18/9/96

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13

 

42

خطرات كپسولهاي گاز فشرده

4

22/9/96

22/9/96

تجهیزات پزشکی

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13

 

43

مديريت پسماند و نحوه تفكيك آن

4

27/9/96

27/9/96

آزمایشگاه

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13

 

44

فصلنامه بهورز شماره 94

5

18/10/96

18/10/96

ستاد توسعه شبکه و ارتقآء سلامت

غیر حضوری

اختصاصی

بهورزان ،کاردان و کارشناس

13

 

45

خدمات نوين سلامت سالمندان

2

19/10/96

19/10/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

11.30

 

46

مراقبت از سلامت دهان ودندان در طرح تحول سلامت

3

19/10/96

19/10/96

بهداشت دهان و دندان

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

8

 

47

مراقبت از سلامت دهان ودندان در طرح تحول سلامت

3

24/10/96

24/10/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

48

خدمات نوين سلامت سالمندان

2

24/10/96

24/10/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

بهورزان

11.30

 

49

اصول بهداشت مواد غذايي

4

25/10/96

25/10/96

تغذیه

حضوری

اختصاصی

پرسنل خدماتی

13.30

 

50

فصلنامه بهورز شماره 94

5

25/10/96

25/10/96

ستاد توسعه شبکه و ارتقآء سلامت

غیر حضوری

اختصاصی

بهورزان ،کاردان و کارشناس

13

 

51

احياي پايه كودكان (Basic life support)

4

25/10/96

25/10/96

سلامت خانواده و جمعیت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس

8

 

52

ايمن سازي و عوارض نامطلوب پس از ايمنسازي

5

3/11/96

3/11/96

بیماریهای غیر واگیر

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس

8

 

54

روغن و نحوه صحيح مصرف آن

4

8/12/96

8/12/96

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل  ثبت نام شده

8.30

 

55

ويتامين D و اهميت مصرف آن

4

8/12/96

8/12/96

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل ثبت نام شده

13

 

56

اصلاح شيوه هاي زندگي

4

9/12/96

9/12/96

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل ثبت نام شده

13

 

57

آموزش به روش نوين مشاركتي

3

9/12/96

9/12/96

جلب مشارکت

حضوری

اختصاصی

کاردان و کارشناس مربوطه  و بهورز ان

8.30

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-7 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ